ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਡਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਟਰੈਕ" ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।